top of page
iş görüşmesi

EKİBİMİZ

Av. Dr. Tamer PEKDİNÇER

Kurucu Ortak

Av. Dr. Remzi Tamer Pekdinçer, 1990 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, Marmara Üniversitesi’nde Özel Hukuk alanında yapmış olduğu yüksek lisansını “Anonim Ortaklıklarda Hisse Senetlerinin Devri” konulu teziyle tamamlamıştır. Doktora döneminde Fikri ve Sınai Haklar alanında yoğunlaşan R. Tamer Pekdinçer doktora tezini “Marka Hakkı ve Korunması” üzerine hazırlayarak 2001 yılında doktor unvanını almıştır. 

1990 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak akademisyenliğe başlayan Dr. R. Tamer Pekdinçer, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku/Fikri Mülkiyet Hukuku öğretim üyesi olarak başladığı akademik hayatına 2016 yılında son vermiştir. 

 

Büromuzun kurucularından biri olan Dr. Av. R. Tamer Pekdinçer Sınai Mülkiyet Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku ve Haksız Rekabet ve Reklam Hukuku başta olmak üzere Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku ve Rekabet Hukuku alanlarında yoğun akademik ve uygulama çalışmalarını sürdürmektedir.

Yayınlar

Kitaplar

 • “Haksız Rekabet Hukukunda Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri”, Adalet yayıncılık, 2020

 • “İsviçre Hukuku ile Mukayeseli Türk Haksız Rekabet Hukuku Mevzuatı”, Legal Kitabevi, 2019 (Ortak Yayın)

 • “Haksız Rekabet ve Marka Hukukuna İlişkin Bilirkişi Raporları ve Mütalaalar - II”, Seçkin Kitabevi, 2019

 • “Gerekçeli, Notlu ve İçtihatlı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve İlgili Ulusal- Uluslararası Mevzuat”, Seçkin Kitapevi, 2019 (Ortak Yayın)

 • “Gerekçeli, Notlu ve İçtihatlı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve İlgili Mevzuat”, Seçkin Kitapevi, 2017 (Ortak Yayın)

 • “Haksız Rekabet ve Marka Hukukuna İlişkin Bilirkişi Raporları ve Mütalaalar I”, LEGAL Kitabevi, 2015

 • “Haksız Rekabet Hukukunda Emek İlkesi ve Parazit İlkesi”, Adalet Kitapevi, 2016

 • “Marka Hukuku Mevzuatı”, Seçkin Kitabevi, 2016 (Ortak Yayın)

 • “Fikri - Sınai Mülkiyet Hukuku Mevzuatı”, DER Yayınları, 2016 (Ortak Yayın)

 • “Ticaret hukuku Uygulamaları”, Seçkin Kitabevi, 2018 (Ortak Yayın)

 • “Marka Hukuku Mevzuatı”, Onikilevha Yayınları, 2016 (Ortak Yayın)

Makaleler

 • Korona Virüs (COVİD 19) Salgınının Tasdik Edilmiş Konkordato Projelerine Etkisi”, https://blog.lexpera.com.tr, 2020

 • “7226 Sayılı Kanun Geçici 1. Maddesinin Çek Uygulamasına Etkisi Üzerine Bir İnceleme”, https://blog.lexpera.com.tr, 2020

 • “Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Getirdiği Yenilikler”, https://blog.lexpera.com.tr, 2020

 • “Anonim Ortaklıkların 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantılarında Dağıtabilecekleri Kar Payı Oranına İlişkin Ticaret Bakanlığı Duyurusunun Değerlendirilmesi”, https://blog.lexpera.com.tr, 2020

 • “Korona Virüs Salgınının Sözleşmelere Etkisi, İfa İmkânsızlığı, İfa Güçlüğü ve Uyarlama”, https://blog.lexpera.com.tr, 2020

 •  “Yargıtay Kararları Çerçevesinde Marka Hükümsüzlük Davalarında Zarar Gören Kişiler”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi – Sayı 2015/1, 2015

 • “Yüksek Yargı Kararlarında "Tanınmış Marka" Kavramı Ve Tanınmış Markanın Kullanılmayan Sınıflarda Hükümsüz Kılınması Sorunu”, THE BRANDAGE, 2015

 • “Fikri Mülkiyet Hukuku Alanı İçinde Ambalaj Tasarımlarında İltibas Değerlendirilebilmesine Yönelik Yöntem ve Kriterlerin Saptanması İçin Öneriler”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi – Sayı 20, 2014 (Ortak Makale)

 • “Amerikan Hukuku'nda Şirketler Topluluğu Hukuku Algısı ve Şirketler Topluluğunda Sorumluluğuna İlişkin Uygulamaya Genel Bakış”, REGESTA – Sayı 3, 2013, (Ortak Makale)

 • “Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararlarının Geçerliliği (Özellikle Batıl Yönetim Kurulu Kararları) (TTK m.391)”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi - Sayı 18, 2012 (Ortak Makale)

 • “Fikri Mülkiyet Hukukunda Gümrüklerde El Koymadan Kaynaklanan Tazminat Talepleri” İpek Yolu Canlanıyor Türk - Çin Hukuk Zirvesi, 2012

 • “Taklit Marka ve Gümrüklerde El Koyma”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı – Sayı 2, 2011 (Ortak Makale)

 • “Dini Değer ve Sembolleri İçeren Markaların Tescili”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 2011 – Sayı 7(28) (Ortak Makale) 

 • “TBK'ndaki Yeni Düzenlemelerin Haksız Rekabet Hukukuna Etkisi”, Marmara üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2011

 • “TTK Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Bağlam Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, Türk Alman Uluslararası Sempozyumu - Anonim Şirketlerde Sermaye Piyasası Hukukunda Güncel Gelişmeler (Tam metin bildiri), 2010

 • “Ambalaj Tasarımında Benzerlik Kavramı ve Yarattığı Hukuki Sorunlar”, 6. Uluslararası Ambalaj Kongresi (Tam metin bildiri), 2010 (Ortak Bildiri)

 • “Ticaret Sicili Açısından Merkez - Şube - Satış Mağazası Kavramı”, Prof. Dr. Fahiman Tekil'in Anısına Armağan, 2003.

 • “İki Ortaklı Limited Şirketlerde Ortaklardan Birinin Haklı Sebeplere Dayanarak Mahkeme Kararı ile Çıkma İstemi ve Bu İsteme Yüksek Mahkemenin Yaklaşımı”, Prof. Dr. Fahiman Tekil'ın Anısına Armağan, 2003

Tebliğler

 • “Son Gelişmeler Çerçevesinde Marka Hükümsüzlük Davaları”, Fikri Hukukun Güncel Sorunları, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2015

 • “Fikri Mülkiyet Haklarında Tecavüz Olmadığının Tespiti Davaları”, Fikri Hukukun Güncel Sorunları, İstanbul Kültür Üniversitesi Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014

 • “Haksız Rekabet Hukukunda Emek İlkesi ve Etkileri”, Fikri ve Sınai Haklarda Problemler ve Çözüm Yolları (2016/5), 2014

 • “Marka Hukukunda Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi”, Maddi Hukuk ve Usul Hukuku Çerçevesinde Fikri Hukukun Güncel Sorunları, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2013

 • “Ticaret Sırasında Kullanılan İşaretlerin Marka Hukukunda Yarattığı Sorunlar”, Sınai Haklarda Güncel Sorunlar Sempozyumu, 2007

 • “Marka İhlallerinde Gümrük Uygulamaları”, Marka Taklitleri ve Tescile İlişkin Farklı Ülkelerdeki Uygulamalar, 2008

 • “Ticari Vekil ve Temsilci Tarafından Sınai Hak İhlali”, Fikri ve Sınai Haklar (116), 2008

 • “Gelinen Son Durumun Hukuki Yönden Değerlendirilmesi” 01.01.2009 Tarihi itibariyle Sınai Mülkiyet Hukukunda Gelinen Son Durum, 2009

 • “Yargıtay Kararlarında Ticari Vekil ve Temsilci Kavramı”, Yargıtay Kararları ve Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, 2010

 • “Markalar Kanunu Tasarısı ve 556 sayılı KHK'nın Karşılaştırılması”, İstanbul Barosu SEM Cumartesi Forumları (2010/24), 2010

 • “Haksız Rekabet Hükümlerindeki Değişikliklerin Fikri Mülkiyet Hukukuna Etkisi”, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki Değişikliklerin Fikri Mülkiyet Hukukuna Etkileri, 2012

 •  “Türk Patent Enstitüsü Kararlarına İtiraz” Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Kültürü, 2005

 • “Marka Hakkının Devredilmesi”, 1. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, 2005 

Projeler

 • “Fikri Mülkiyet Hukuku Alanı İçinde Ambalaj Tasarımlarında İltibasın Değerlendirilebilmesine Yönelik Yöntem ve Kriterlerin Saptanması için Öneriler”, Araştırma Projesi, Yürütücü, (2010-2015)

tamer.jpg
bottom of page